+30 6976699033, +30 2892052522cretahouses-stone-house-kamilari-747.jpg cretahouses-town-house-kamilari-747.jpg cretahouses-balcony-kamilari-747.jpg cretahouses-living-area-house-747.jpg cretahouses-b-kitchen-kamilari-747.jpg cretahouses-kitchen-kamilari-747.jpg cretahouses-stairs-kamilari-747.jpg cretahouses-bedroom-a-kamilari-747.jpg cretahouses-bathroom-kamilari-b-747.jpg cretahouses-map-kamilari-747.jpg

€100000

 • 2
 • 1
 • 90
 • 100
 • 2
 • 1
 • 3
 • 7
 • 62
 • 66
 • 64
 • 7

cretahouses-912-klima-plot-a.jpg
#912# 445

---


 

€15000
cretahouses-a-plot-pitsidia-781.jpg
#781# 200

---


 

€19000